Komisje Rady Powiatu

Kadencja 2014-2018


Komisja Budżetu i Finansów
Przewodniczący Komisji                Jerzy Kubik
Wiceprzewodniczący Komisji         Grzegorz Gawęda

Członkowie:
Helena Byrdy - Przybyła
Władysława Gańczarczyk
Janina Janica - Piechota
Stanisław Łaciak

Zadania
Do zadań Komisji należą sprawy z zakresu: projektu budżetu, zmian budżetu, wykonania budżetu.

Komisja Gospodarki, Transportu i Rozwoju Gospodarczego
Przewodniczący Komisji               Bogusław Stolarczyk
Wiceprzewodniczący Komisji        Grzegorz Gabor

Członkowie:
Władysława Gańczarczyk
Józef Herzyk
Janina Janica - Piechota
Bolesław Jonkisz
Jerzy Kubik
Sławomir Masny
Jan Stanclik

Zadania
Do zadań Komisji należą sprawy z zakresu: geodezji, kartografii i katastru, transportu zbiorowego i dróg publicznych, gospodarki nieruchomościami, utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, przedsiębiorczości, przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, współpracy z organizacjami pozarządowymi, zagospodarowania przestrzennego oraz nadzoru budowlanego.

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
Przewodniczący Komisji               Helena Byrdy - Przybyła
Wiceprzewodniczący Komisji        Władysława Gańczarczyk

Członkowie:
Krzysztof Chodorowski
Marcin Dziki
Grzegorz Gabor

Zadania
Do zadań Komisji należą sprawy z zakresu: promocji i ochrony zdrowia, ochrony praw konsumenta, pomocy społecznej, profilaktyki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych.

Komisja Edukacji, Kultury i Sztuki
Przewodniczący Komisji               Barbara Adamska
Wiceprzewodniczący Komisji        Miłosz Zelek

Członkowie:
Adam Handzlik
Ewa Kmiecik - Wronowicz
Grzegorz Kotowicz

Zadania
Do zadań Komisji należą sprawy z zakresu: edukacji, kultury, sztuki

Komisja Porządku Publicznego
Przewodniczący Komisji               Józef Herzyk
Wiceprzewodniczący Komisji        Stanisław Górny

Członkowie:
Grzegorz Gabor
Grzegorz Gawęda
Sławomir Masny
Miłosz Zelek

Zadania
Do zadań Komisji należą sprawy z zakresu: porządku publicznego i bezpieczeństwa, ochrony zagrożeń życia, zdrowia, środowiska, obronności

Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Przewodniczący Komisji               Jacek Staszek
Wiceprzewodniczący Komisji        Jan Stanclik

Członkowie:
Marcin Dziki
Jerzy Kubik
Bogusław Stolarczyk

Zadania
Do zadań Komisji należą sprawy z zakresu: gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa

Komisja Promocji Turystyki i Sportu
Przewodniczący Komisji               Grzegorz Kotowicz
Wiceprzewodniczący Komisji        Dorota Nikiel

Członkowie:
Helena Byrdy - Przybyła
Krzysztof Chodorowski
Adam Handzlik
Stanisław Łaciak
Jacek Staszek

Zadania
Do zadań Komisji należą sprawy z zakresu: promocji, turystyki,sportu i rekreacji

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący                      Bolesław Jonkisz
Wiceprzewodniczący               Adam Handzlik

Członkowie:
Barbara Adamska
Stanisław Górny
Józef Herzyk
Ewa Kmiecik - Wronowicz
Dorota Nikiel

Zadania
Rada Powiatu kontroluje działalność Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje Komisje Rewizyjną. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium  Zarządowi. Komisja Rewizyjna wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli zlecane przez Radę Powiatu.