Aktywnie po wiedzę w SMS Szczyrk

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2014 – 30 czerwca 2015.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu : 185.964,55 PLN, z czego dofinansowanie z EFS wynosi 158.069,87 PLN.

Projekt jest skierowany do uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Placówek Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk” w Buczkowicach.
Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych. oraz rozwijanie pasji wśród 27 uczennic i 41 uczniów SMS Szczyrk w Buczkowicach poprzez zwiększenie dostępności, jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz wdrożenie systemu poradnictwa zawodowego.

W ramach realizacji projektu wsparciem objętych zostanie ogółem 68 uczniów i uczennic,
w tym 12 uczennic i 21 uczniów gimnazjum oraz 15 uczennic i 20 uczniów

W ramach projektu przewidziane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, językowo-matematyczne, zajęcia pozalekcyjne: koła językowe, matematyczne, komputerowe, biologiczne, zajęcia wspomagające: w tym opieka psychologiczno-pedagogiczna, kurs szybkiego czytania, kurs szybkiego uczenia się oraz zajęcia z koncentracji i relaksacji. Przewidziano również zajęcia artystyczne (decoupage), zajęcia dla pasjonatów filmu i teatru, w tym wyjazdy do instytucji kultury (kino, teatr). W ramach projektu przewidziano również zajęcia sportowe poprawiające aktywność fizyczną, a także zajęcia pozwalające aktywnie poznać region i kulturę regionu.
Ponadto w ramach projektu przewidziano utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery w ramach którego będzie prowadzone poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
Projekt przewiduje również warsztaty z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn.

Wszystkie zajęcia w projekcie będą bezpłatne.

Na potrzeby realizacji projektu zostanie zakupiony sprzęt multimedialny, w tym tablica multimedialna, laptopy, radioodtwarzacze CD , odtwarzacz DVD oraz różnego rodzaje pomoce dydaktyczne, mające na celu uatrakcyjnić zajęcia w ramach projektu.

{rokbox title=|Aktywnie po wiedzę w SMS Szczyrk :: Powiat Bielski| album=|myalbum|}images/2014/20140826_smsSzczyrk/*.jpg{/rokbox}