Informacja o realizacji projektu

Powiat bielski jako realizator projektu pn.: „Efektywna edukacja zawodowa w Powiecie bielskim drogą do sukcesu” dokonał podsumowania stopnia realizacji projektu po pierwszym roku jego wdrażania, tj. za okres od 1.09.2012r. do 30.06.2012r.

Wsparciem objęto uczniów następujących szkół zawodowych, dla których Powiat bielski jest organem prowadzącym:
1. Technikum nr 1 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Zespole Szkół Technicznych Licealnych im. Stanisława Staszica,
2. Technikum nr 2 w Zespole Szkół Silesia,
3. Technikum nr 3 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Zespole Szkół Handlowo-Usługowych.

W ramach realizacji projektu w roku szkolnym 2011/2012  przeprowadzono 1480 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z jęz. angielskiego i matematyki, 1264 godziny zajęć z doradztwa i opieki psychologiczno-pedagogicznej wraz z zajęciami wspomagającymi tj. komputerowymi oraz integracyjno-sportowymia także warsztatami tanecznymi, 1701 godziy zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe, pasje i zainteresowania uczniów, 178 godziny zajęć w ramach poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz 686 godzin zajęć z zakresu przedmiotów zawodowych.
Ogółem w minionym roku szkolnym przeprowadzono 5.309 godzin zajęć.
Wsparciem zostało objętych ogółem 399 uczniów, z czego 370 osób to uczniowie Technikum, pozostałych 29 osób to uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Wsparciem objęto 133 uczennice oraz 266 uczniów. Na każdych zajęciach, poza tematyką ściśle związaną z danym przedmiotem, uczniowie zostali również zaznajomieni z tematyką równości szans kobiet i mężczyzn w społeczeństwie oraz poznawali sposoby walki ze stereotypami w tym aspekcie.
271 uczestników ukończyło wszystkie przez siebie wybrane formy wsparcia. 224 osoby wzięły udział w więcej niż jednej formie wsparcia, aż 61 uczestników brało udział w 4 i więcej formach wsparcia. Tylko 28 uczniów nie ukończyło żadnej z wybranych przez siebie form wsparcia, co stanowi tylko 7% wszystkich uczestników projektu.

Ponadto, aby zajęcia były efektywne i ciekawe doposażono szkoły w następujący sprzęt:
5 sztuk odtwarzaczy DVD/CD dla wszystkich szkół,
3 sztuki tablic interaktywnych wraz z projektorem – dla wszystkich Zespołów Szkół,
nowoczesną tokarkę edukacyjną CNC wraz z trenażerem CNC oraz oprogramowaniem dla pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych
nowoczesny piec konwekcyjno-parowy wraz ze stojakiem dla pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Handlowo-Usługowych,
4 zestawy komputerowe wraz z monitorami oraz specjalistyczne oprogramowania do projektowania dla pracowni w Zespole Szkół Silenia oraz doposażono pracownie mechaniczną  w nowoczesne narzędzia pomiarowe.