Projekt stypendialny - „Edukacja w Powiecie Bielskim drogą do sukcesu"

„Edukacja w Powiecie Bielskim drogą do sukcesu”„Edukacja w Powiecie Bielskim drogą do sukcesu”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Powiat Bielski zaprasza do udziału w edycji Projektu „Edukacja w Powiecie Bielskim drogą do sukcesu” skierowanego do młodzieży mieszkającej na terenie Powiatu Bielskiego.

Udział w Projekcie jest bezpłatny!!!

Plik projektu do wglądu w formacie pdf - Załącznik