Projekt stypendialny pn. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" - II edycjaSprawozdanie z realizacji projektu stypendialnego
dla uczniów szczególnie uzdolnionych
w roku szkolnym 2009/2010
pn.: "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – II edycja.

Powiat Bielski, jako jeden z partnerów Województwa Śląskiego, w roku szkolnym 2009/2010 zakończył kolejna edycję projektu pn.: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”.
Na realizację projektu Powiat otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na stypendia dla uczniów, uczęszczających do szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, zlokalizowanych na terenie Powiatu Bielskiego.
Były to stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, tych, których średnia ocen
z wybranych przedmiotów kierunkowych wynosiła co najmniej 5,0 natomiast z pozostałych 4,25. Uczniowie ci musieli również udowodnić udział w konkursach/olimpiadach przedmiotowych w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania stypendium.
W ramach projektu Powiat Bielski wypłacił stypendia w wys. 101 400,00 PLN dla
17 uczniów. Wysokość wypłaconego stypendium danemu uczniowi uzależniona była od spełnienia regulaminowych kryteriów. Maksymalnie można było otrzymać 7 200 PLN na cały rok szkolny 2009/2010, z uwzględnieniem okresu wakacyjnego. Kwotę tę otrzymało
|12 stypendystów natomiast pozostałych 5 uczniów otrzymało stypendia pomniejszone (3 000,00 PLN – za I semestr).
W ramach projektu zostały wypłacone również dodatki dla nauczycieli, którzy pełnili funkcję opiekunów dydaktycznych uczniów stypendystów. Dodatek ten przysługiwał za sporządzenie sprawozdań okresowych z realizacji tzn. Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia. Ogółem kwota dodatków wyniosła 2 175,00 PLN.

Podział środków wg gmin Powiatu Bielskiego:

Gmina Bestwina – liczba stypendystów 3 – kwota stypendium wypłacona stypendystom w PLN - 13 200,00 zł
Gmina Buczkowice – liczba stypendystów 6 – kwota stypendium wypłacona stypendystom a PLN - 39 000,00 zł
Gmina  Czechowice-Dziedzice – liczba stypendystów 4 – kwota stypendium wypłacona stypendystom w PLN - 20 400,00 zł
Gmina Kozy – liczba stypendystów 1 – kwota stypendium wypłacona stypendystom w PLN – 7 200,00 zł
Gmina Szczyrk – liczba stypendystów 3 – kwota stypendium wypłacona stypendystom w PLN – 21 600,00 zł

Mirosław Szemla
Wicestarosta BielskiMiasto Bielsko-Biała informuje, że ruszyła już realizacja projektu pn. „Wykształcenie drogą do lepszej przyszłości”, którego reliazatorem jest Miejski Zarząd Oświaty
w Bielsku- Białej.
Okres realizacji: 01.07.2010-31.08.2011
Wartość projektu: 239 755,00 PLN

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego”

Celem głównym projektu jest zwiększenie  aktywności 160 osób dorosłych bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w zakresie poszerzania swojej wiedzy
o potrzebie udziału w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych korelujących
z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy.
W ramach projektu przeprowadzone zostanie X edycji usługi doradczej dla łącznie 160 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo (55% kobiet i 45% mężczyzn) zamieszkałych na terenie Miasta Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego. Uczestnicy projektu będą mogli bezpłatnie skorzystać z indywidualnej jak i grupowej usługi  doradczej „Wykształcenie drogą do lepszej przyszłości”. Usługa doradcza będzie realizowana w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.
W sierpniu rozpocznie się proces rekrutacji, a już niebawem ukażą się dokumenty rekrutacyjne.

Obecnie trwa organiazcja promocji projektu jak również Biura Projektu, które mieścić się będzie w budynku Miejskiego Zarządu Oświaty:
ul. Ak. Umiejetności 1A
43-300 Bielsko-Biała
(pok. 1) tel. 033) 499 2 336