Sprawozdanie z realizacji projektu stypendialnego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”

Powiat Bielski jako jeden z partnerów Województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011 zakończył kolejną już edycję projektu pn.: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”.
Na realizację projektu Powiat otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te zostały przeznaczone na stypendia dla uczniów, uczęszczających do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zlokalizowanych na terenie powiatu bielskiego.
Były to stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, a więc takich, których średnia ocen z trzech wybranych przez siebie przedmiotów kierunkowych z grupy przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych wynosiła co najmniej 4,60, natomiast
z pozostałych przedmiotów 4,00. O przyznaniu stypendium decydowało również poświadczenie uczestnictwa uczniów w roku poprzedzającym otrzymanie stypendium
w różnego rodzaju konkursach/olimpiadach przedmiotowych, co pozwalało na otrzymanie dodatkowych punktów, mających decydujące znaczenie przy podziale środków dla stypendystów.
W ramach projektu Powiat Bielski wypłacił stypendia 39 uczniom na łączną kwotę 101.250 zł. Wysokość wypłaconego stypendium danemu uczniowi uzależniona była od spełnienia regulaminowych kryteriów. Maksymalnie uczeń mógł otrzymać 3.000 zł na cały rok szkolny 2010/2011, z uwzględnieniem również okresu wakacyjnego. Kwotę tę otrzymało
30 stypendystów, natomiast pozostałych 9 uczniów otrzymało stypendium za I semestr roku szkolnego 2010/2011 w kwocie 1.250 zł.
W ramach projektu zostały wypłacone również dodatki dla nauczycieli, którzy pełnili funkcję opiekunów dydaktycznych uczniów –stypendystów. Dodatek ten przysługiwał nauczycielowi za sporządzenie sprawozdań okresowych z realizacji tzw. Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia. Ogółem wypłacono nauczycielom dodatki w wysokości 5.175 zł.

Podział środków według gmin Powiatu Bielskiego.pdf