PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4444S UL. BESTWIŃSKA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH

alt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4444S UL. BESTWIŃSKA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie

http://rpo.slaskie.pl/

Powiat Bielski - beneficjent projektu otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4444s ul. Bestwińska w Czechowicach - Dziedzicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”. Całkowita wartość projektu wyniosła 1 355 405,97 PLN, w tym dofinansowanie 1 152 095,07 PLN, co stanowi 85% wartości wydatków kwalifikowanych. Przedsięwzięcie inwestycyjne zrealizowane zostało w 2014r.