„Przebudowa drogi powiatowej nr 4479 S Czaniec – Roczyny- Andrychów w miejscowości Czaniec”

alt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4479 S CZANIEC – ROCZYNY – ANDRYCHÓW W MIEJSCOWOŚCI CZANIEC

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie

http://rpo.slaskie.pl/

Powiat Bielski - beneficjent projektu otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4479 S Czaniec – Roczyny – Andrychów w miejscowości Czaniec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”. Całkowita wartość projektu wyniosła 3 429 333,29 PLN, w tym dofinansowanie 2 515 368,55 PLN, co stanowi 85% wartości wydatków kwalifikowanych. Przedsięwzięcie inwestycyjne zrealizowane zostało w 2010r.