„Realnie i wirtualnie w kulturze polsko-słowackiego pogranicza”


alt

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Głównym celem projektu będzie wykorzystanie potencjału obiektów zabytkowych i atrakcji kulturowych do zwiększenia atrakcyjności turystycznej polsko-słowackiego pogranicza, wzrostu rozpoznawalności oferty kulturalnej tego obszaru w kraju i za granicą oraz intensyfikacja działań na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego.

Realizację projektu założono w okresie od października 2017 do maja 2018 r. Partnerem projektu ze strony słowackiej jest Miasto Namestovo ( bez wkładu finansowego). Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 37 130,62 EUR tj. 159.661,67 PLN

W ramach projektu przewiduje się następujące działania :

1. Organizację w listopadzie 2017 r. konferencji pt. "Dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego", w której udział wezmą m.in. przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za ochronę zabytków z regionu powiatu bielskiego , powiatów ościennych i regionu Orawy, właściciele obiektów zabytkowych. Tematyka poruszana na konferencji to m.in. przedstawienie działań na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego powiatu bielskiego oraz regionu Orawy, zapoznanie z nowoczesnymi metodami promocji atrakcji kulturowych poprzez e-produkty.

2. Realizację wirtualnych wycieczek w wybranych obiektach zabytkowych: Realizacja wirtualnych wycieczek w wybranych obiektach zabytkowych powiatu bielskiego (8 obiektów), Namestova i regionu Orawy (4 obiekty) oraz wykonanie 12 filmów promujących obiekty zabytkowe i ich wnętrza. W ramach promocji planuje się umieszczenie filmów i wirtualnych wycieczek na stronie www.powiat.bielsko.pl. oraz na 200 szt. nośników USB.

3. Organizację wizyt studyjnych po pograniczu polsko-słowackim Dwudniowe wizyty studyjne po stronie polskiej i partnera słowackiego, zorganizowane na bazie kulturowych produktów turystycznych oraz zabytków przedstawionych w wirtualnych wycieczkach i przewodniku turystycznym.

4. Działania promocyjne: - wydanie przewodnika turystycznego pn. „Szlakiem kultury pogranicza polsko-słowackiego” w wersji polsko-słowackiej. - wykonanie kart do gry dla dorosłych i kart do gry dla dzieci ("Piotruś") z wizerunkami obiektów zabytkowych i atrakcji kulturowych na rewersie. - wspólna promocja powiatu bielskiego oraz Miasta Namestovo i regionu Orawy na stoisku regionalnym województwa śląskiego podczas Targów Turystyki i Wypoczynku „Lato” w Warszawie.


Zapytanie ofertowe o cenę ws. wyłonienia wykonawcy wirtualnych wycieczek wraz z filmami promocyjnymi w 12 wybranych obiektach zabytkowych pogranicza polsko-słowackiego.

Utworzono: 2017-10-13

Zapytanie ofertowe - Wirtualne wycieczki.pdf
Załącznik nr 1 formularz oferty.doc

Zapytanie ofertowe o cenę na wykonanie przewodnika turystycznego pn. „Szlakiem kultury pogranicza polsko-słowackiego” w wersji polsko-słowackiej.

Utworzono: 2017-11-17

Zapytanie ofertowe - przewodnik turystyczny.pdf
Załącznik nr 1 formularz oferty.doc


Informacja na temat wirtualnych wycieczek po zabytkach Powiatu Bielskiego

www.powiatbielski.wkraj.pl