UCHWAŁA Nr III/51/360/10

UCHWAŁA  Nr III/51/360/10
Rady Powiatu w Bielsku - Białej
z dnia  24 czerwca 2010r.

w sprawie:  szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:

§ 1

Określa szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej powołania, lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami”, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku-Białej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

Załącznik do Uchwały Nr III/ 51/ 360/10

Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia  24 czerwca 2010r.
w sprawie:  szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. Konsultacje z organizacjami przeprowadzane są przy opracowywaniu aktów prawa określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”:    
 1) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy,
 2) programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.    

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji o poddanym konsultacji akcie prawnym.    

3.  Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć charakter:
 1) ogólny - dotyczący ogółu organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Bielskiego,
 2) środowiskowy - dotyczący określonych organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Bielskiego.

4. Konsultacje mogą być prowadzone w następujących formach:
 1) spotkań z przedstawicielami organizacji prowadzących na terenie Powiatu Bielskiego działalność pożytku publicznego,
 2) pisemnych opinii z wykorzystaniem ankiet określonych przez Zarząd Powiatu, dostępnych na stronie internetowej Powiatu: www.powiat.bielsko.pl
 3) ogłoszenie w miesięczniku „Mój Powiat”

5.Decyzję o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej w formie uchwały, w której określa się:

1) przedmiot konsultacji;    
2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;    
3) zakres konsultacji;    
4) formę konsultacji;            
5) wzór ankiety;        
6) komórkę organizacyjną odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji.      

6. Z przebiegu konsultacji  sporządza się protokół.    

7. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie spotkania do protokołu dołącza się listę obecności osób uczestniczących.        

8. Konsultacje mają charakter opiniodawczy.    

9. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji.