• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

„ UWAGA ! Zmiana godzin dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniach 24, 27 i 31 grudnia.”

Zobacz zmiany godzin w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

12 Lip 2019

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej reprezentujący Powiat Bielski w sprawach gospodarowania nieruchomościami na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz działając w ramach porozumienia dotyczącego współdziałania przy sprzedaży i dzierżawie nieruchomości położonych w Czechowicach-Dziedzicach i Bestwinie zawartego pomiędzy Powiatem Bielskim a Gminą Czechowice-Dziedzice w dniu 19.05.2016 r., ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Bielskiego i Gminy Czechowice-Dziedzice położonych w jednostce ewidencyjnej Czechowice-Dziedzice, obręb Czechowice (nieruchomości stanowią własność Powiatu Bielskiego i Gminy Czechowice-Dziedzice):

Pierwszy przetarg odbył się 25.09.2018 r. Drugi przetarg odbył się 29.01.2019 r. Trzeci przetarg odbył się 11.06.2019 r.

 1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej:
 • działki nr: 5512/1 o pow. 0,0156 ha, 5447/6 o pow. 0,0825 ha, jednostka ewidencyjna: 240204_4 Czechowice-Dziedzice – miasto, obręb: 0001 Czechowice, powiat: bielski, województwo: śląskie; posiadające użytek oznaczony w ewidencji gruntów i budynków symbolami: „Tr”- tereny różne (dz.: 5512/1, 5447/6), „PsIV” – pastwiska trwałe (dz. 5512/1); księga wieczysta KA1P/00078182/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Powiatu Bielskiego. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów,
 • działka nr 4132/39 o pow. 0,4950 ha, jednostka ewidencyjna: 240204_4 Czechowice-Dziedzice – miasto, obręb: 0001 Czechowice, powiat: bielski, województwo: śląskie; posiadająca użytek oznaczony w ewidencji gruntów i budynków symbolem: „Lz”- grunty zadrzewione i zakrzewione; księga wieczysta KA1P/00077813/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Powiatu Bielskiego. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów,
 • działka nr 4271/7 o pow. 0,0922 ha, jednostka ewidencyjna: 240204_4 Czechowice-Dziedzice – miasto, obręb: 0001 Czechowice, powiat: bielski, województwo: śląskie; posiadająca użytek oznaczony w ewidencji gruntów i budynków symbolem: „Tr”- tereny różne; księga wieczysta KA1P/00059075/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów,
 • działki nr: 5605/5 o pow. 0,4782 ha, 5605/4 o pow. 0,1851 ha, jednostka ewidencyjna: 240204_4 Czechowice-Dziedzice – miasto, obręb: 0001 Czechowice, powiat: bielski, województwo: śląskie; posiadające użytek oznaczony w ewidencji gruntów i budynków symbolem: „Ba”- tereny przemysłowe; księga wieczysta KA1P/00059077/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.
 1. Powierzchnia łączna nieruchomości: 1,3486 ha.
 2. Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowe niezabudowane położone są na terenie miasta Czechowice-Dziedzice, w sąsiedztwie działek o charakterze przemysłowym, w okolicach Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji. Posiadają dostęp do nowo wybudowanej drogi publicznej. Działki tworzą kompleks o łącznej pow. 1,3486 ha, nieogrodzony o bardzo nieregularnym kształcie. Na działce nr 5447/6 usytuowana jest stacja transformatorowa, a na działce nr 5605/4 posadowiony jest słup energetyczny wysokiego napięcia. Obiekty te nie należą do części składowych gruntu. Przez kompleks przebiega linia energetyczna wysokiego i średniego napięcia, sieć gazowa, teletechniczna, wodociągowa.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w przypadku braku planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, którą wyda Burmistrz Czechowic-Dziedzic na wniosek nabywcy nieruchomości;
 4. Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice nieruchomości znajdują się na terenie oznaczonym symbolem H.3.AG – tereny zabudowy aktywności gospodarczej – przemysł, produkcja, centra logistyczne, bazy, składy i magazyny.
 5. Obciążenie nieruchomości: brak
 6. Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.
 7. Nieruchomości objęte prawem pierwokupu na podstawie art. 109 wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, zostaną sprzedane wtedy, gdy uprawniony do pierwokupu swego prawa nie wykona.
 8. Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie IV przetargu ustnego nieograniczonego.
 9. Cena wywoławcza nieruchomości: 440 000,00 zł.
 10. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w obowiązującej wysokości w odniesieniu do działek nr: 5512/1, 5447/6, 4271/7, 5605/5, 5605/4.
 11. Wadium w wysokości 22 000,00 zł należy wnieść w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej nr konta: Getin Noble Bank S.A. 24 1560 0013 2009 5636 0000 0004 najpóźniej do dnia 18.09.2019 r., z dopiskiem „Wadium – kompleks nr 5 Czechowice”. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto do dnia 18.09.2019 r.
 12. Przetarg odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40, piętro I, bud. A, w dniu 24.09.2019 r. o godz. 1200, w sali 122.
 13. Przetarg zostanie przeprowadzony od wysokości ceny wywoławczej podanej w ust. 9.
 14. Regulamin przetargu, w którym określono warunki przetargu, można uzyskać pod adresem wskazanym w ust. 11, w Wydziale Gospodarki Mieniem, pok. 115, tel. 33/813 68 25, 33/813 68 22, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) powiatu bielskiego – www.powiat.bielsko.pl (w zakładce „Nieruchomości”).
 15. Jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, odstępuje się od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 16. Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 17. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie: Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 i Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, pl. Jana Pawła II 1 oraz publikuje na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) powiatu bielskiego www.powiat.bielsko.pl (w zakładce „Nieruchomości”) i w prasie internetowej– www.nieruchomosciprzetargi.org.

Ogłoszenie IV przetarg


Regulamin przetargu


5. REGULAMIN PRZETARGU - kompleks 5