• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Rybarzowicach

04 Kwi 2019

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej  

Starosta Bielski

podaje do publicznej wiadomości informację o nieruchomości   stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży:

 1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej: działka nr 510/1 o powierzchni 0,0323ha, obręb: 0004, Rybarzowice, jednostka ewidencyjna: 240203_2,Buczkowice, gmina: Buczkowice, powiat: bielski, województwo: śląskie; posiadająca użytek oznaczony w rejestrze gruntów symbolem „ŁIV”-łąki trwałe, „RIVa”-grunty orne, księga wieczysta BB1B/00152981/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Ksiąg Wieczystych.
 2. Powierzchnia nieruchomości: 0,0323ha.
 3. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zlokalizowana w miejscowości Buczkowice, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; aktualnie nieruchomość w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Rybarzowice położona jest w obszarach oznaczonych jako PU.1 – zabudowa produkcyjna, magazynowa i usługowa, w tym usługi uciążliwe, z wykluczeniem usług publicznych według definicji w uchwale, oraz z wykluczeniem usług hotelowych w rozumieniu przepisów o usługach turystycznych.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości: 20.000,00 zł; ustalona w przetargu cena sprzedaży podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT.
 6. Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia w drodze sprzedaży w trybie przetargowym.
 7. Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.   poz.2204 z późn. zm.) lub odrębnych przepisów oraz poprzedni właściciele zbywanej nieruchomości lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości stosownie do art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, jeżeli złożą wniosek o nabycie w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.