• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • Dożynki
 • 1
 • 2
 • 3
UWAGA!!!
AWARIA SYSTEMU POJAZD I KIEROWCA
Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD STAROSTWA POWIATOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ OBSŁUGA SPRAW W REJESTRACJI POJAZDÓW I CZĘŚCIOWO W PRAWACH JAZDY W BIELSKU-BIAŁEJ ORAZ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH JEST NIEMOŻLIWA DO ODWOŁANIA
Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA!!!
W związku z planowaną przerwą techniczną w działaniu systemu teleinformatycznego
w dniach 20 i 21 września 2018 (czwartek , piątek) nie będzie prowadzona obsługa klientów w Wydziale Geodezyjno-Kartograficznym.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy

REJESTRACJA POJAZDÓW
UWAGA!!!
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że w okresie od 10.09.2018 r. będą prowadzone prace remontowe w pomieszczeniach REJESTRACJI POJAZDÓW znajdujących się w Bielsku-Białej, wobec czego obsługa Klientów będzie realizowana w następujących pomieszczeniach:
Pokój nr 9 (parter – stanowiska PRAW JAZDY) – ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO, ZGŁOSZENIE ZBYCIA (inne – wg listy wywieszonej na parterze),
Sala nr 122 (I piętro) – REJESTRACJA POJAZDÓW i POZOSTAŁE SPRAWY.
BILETY BĘDĄ WYDAWANE NA PARTERZE
Informujemy również, że w tym okresie nie będzie możliwe umawianie wizyt do REJESTRACJI POJAZDÓW w Bielsku-Białej.
Za utrudnienia przepraszamy.

Rozmowa ze Starostą Bielskim Andrzejem Płonką

14 Wrz 2018

W ostatnim, wrześniowym numerze pisma samorządowego MÓJ POWIAT Starosta Bielski Andrzej Płonka mówi o oświacie, służbie zdrowia i pomocy społecznej. Zachęcamy do lektury.

 O minionej V kadencji samorządu powiatowego –

 

rozmowa ze Starostą Bielskim Andrzejem Płonką

 

 Rozmowę podsumowywującą kończącą się V kadencję samorządu powiatu bielskiego zacznijmy od edukacji.

Słusznie, to ważny społecznie obszar naszego życia. Duży akcent kładliśmy na inwestycje w podniesienie standardu szkół, i tak:    Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach- Dziedzicach  w latach 2016-2019, całkowity koszt inwestycji 4.315.064,54 zł. Termomodernizację budynku Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach w latach  2013-2016, całkowity koszt inwestycji 1.037.615,85 zł.

Infrastruktura sportowa to budowa hali sportowej przy Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach w Powiatowym Zespole Placówek  Szkoły Mistrzostwa Sportowego  Szczyrk w   Buczkowicach w wykonano w latach 2016-2019, całkowity koszt inwestycji 6.526.387,74 zł. Wybudowanie bieżni prostej ze skocznią w dal i rzutnią do pchnięcia  kulą w ramach „Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej”  w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach 177.501,30 zł w 2015r.

Inwestycje i remonty to m.in. modernizację parkingu przy budynku, przebudowa pomieszczeń do nauki, sanitariatów, korytarzy i montaż windy,  dostosowanie II piętra na potrzeby terapii zajęciowej oraz modernizację i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń byłego internatu w budynku szkoły, dostosowanie budynku do wymogów straży pożarnej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach – około 2.181.515,09 zł. Modernizacja segmentu sportowego, przebudowę głównego wejścia do szkoły oraz opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej warsztatów szkolnych, roboty modernizacyjne dotyczące kompleksowej modernizacji sanitariatów, korytarzy, pomieszczeń do nauki oraz modernizacja parkingu w kwocie około 2.189.896,84 zł  w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach. Wyodrębnienie w ramach budynku  pomieszczenia na aulę szkolną, remont sal lekcyjnych, remont korytarza, klatki schodowej oraz modernizacja sanitariatów budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach-Dziedzicach w kwocie około 526.276,44 zł. Realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów przy Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach” w latach 2016-2018, całkowity koszt inwestycji 329.693,42 zł, zadanie realizowane z budżetu Powiatu.

A także zakup samochodu do przewozu zawodników, wymianę instalacji elektrycznej w budynku internatu,  realizacja II etapu przebudowy pomieszczeń na aulę szkolną, instalację hydrantu oraz wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku, przebudowę klatki schodowej w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach na kwotę 1.116.528,17 zł oraz modernizację placu zabaw remonty sal lekcyjnych, chodnika, remont łazienek oraz pokoi dla wychowanków w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce w kwocie 334.341,00 zł

 

 

Dodam na koniec tego tematu, że poza Czechowicami – Dziedzicami Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej ,,Art.” Prowadzi zajęcia pozalekcyjne w innych miejscowościach Powiatu Bielskiego, m.in. w Bestwinie, Bystrej, Kozach, Zabrzegu , Starej Wsi, Hecznarowicach, Wilamowicach, Dankowicach, Porąbce, Kaniowie, Rudzicy, Ligocie, Buczkowicach Rybarzowicach. Odbywają się zajęcia  (m. in. Taneczne, plastyczne, graficzne, sportowe).

W Powiecie Bielskim działa Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Czechowicach – Dziedzicach z filią w Bielsku – Białej udzielająca dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia zawodowego, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem.

 

Kolejnym społecznie ważnym obszarem jest ochrona zdrowia

 

 

Jednostki    samorządu    terytorialnego    w    ochronie   zdrowia   mają  przede wszystkim przyporządkowane  funkcje  właścicielskie  w  stosunku  do zakładów opieki  zdrowotnej  oraz   obowiązek    tworzenia   realnej   polityki   zdrowotnej w szeroko rozumianej opiece zdrowotnej , obejmującej  organizację lokalnego systemu ochrony zdrowia, a także  realizację działań w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej.

 

Na przestrzeni ostatnich czterech lat pomimo wielu trudności , (  braku  stabilnych  rozwiązań   systemowych  w   zakresie  funkcjonowania  i   finansowania   ochrony  zdrowia )  w   celu realizacji    powyższych   zadań   podjęto szereg działań ,  które pozwoliły  między  innymi samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej podległym powiatowi bielskiemu na :

 poprawę kondycji finansowej poprzez pozyskanie dodatkowych przychodów  z  umów  NFZ.  Wartość finansowa umów wzrosła w 2018 roku w stosunku do roku 2014 o 9,0 % tj.                    o kwotę  5.500,0 tyś. zł,  

Wzmocnienie pozycji na rynku usług medycznych oraz poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez realizowaliśmy przez: rozszerzenie zakresu realizowanych świadczeń zdrowotnych poprzez zwiększenie ilości łóżek i miejsc dziennego pobytu w SPZOZ w Bielsku-Białej. Placówka została zakwalifikowała przez Ministra Zdrowia do programu pilotażowego w psychiatrii, jako jedna z dwóch tylko w województwie śląskim. Ponadto realizowała ze środków unijnych projekt „Pacjent gospodarzem” w formie usługi środowiskowej, której nie zakontraktował NFZ w tej placówce. W strukturze Szpitala Pediatrycznego w Bielsku                          -Białej uruchomienie karetki neonatologicznej do przewozu noworodków, punktu nocnej   i świątecznej pomocy medycznej dla dzieci, stworzenie struktury organizacyjnej umożliwiającej realizację kompleksowej usługi psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży oraz w strukturze Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej uruchomienie dodatkowego punktu stacjonowania zespołu podstawowego w Wilkowicach  oraz punktu nocnej i świątecznej opieki medycznej w Jasienicy.

 

Nastąpiło także znaczące doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, modernizację obiektów, zakup  ambulansów sanitarnych. Wartość finansowa zrealizowanych zadań wyniosła  18.200,0 tyś. zł

 

W ramach powyższej kwoty zrealizowano :

 

- w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej następujące zadania; wyremontowano                                 i doposażono blok operacyjny, przeprowadzono termomodernizację obiektów, wyremontowano i wyposażono pawilon nr V na uruchomienie struktury organizacyjnej na realizację usług psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży.   Zakupiono  i otrzymano sprzęt                                i aparaturę medyczną  między innymi; najważniejszym zakupem jest cyfrowy aparat RTG, tomograf komputerowy, aparat USG, gastrofiberoskop, echokardiograf, respirator, kardiomonitory . Do końca br. zostanie zakupiona nowa karetka neonatologiczna typu N, zostanie wymieniony sprzęt i aparatura medyczna na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii noworodków i dzieci,

- w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym zrealizowano następujące zadania; zakupiono                           8 ambulansów sanitarnych, wyposażono ambulanse  w sprzęt i aparaturę medyczną, w tym urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej oraz zakupiono aparat usg do poradni lekarza rodzinnego w Kobiernicach. Przeprowadzono  remonty obiektów                                    i  pomieszczeń  w placówce i jej filiach,

- w Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ w Bielsku-Białej zrealizowano następujące zadania; modernizację  obiektów pomieszczeń wraz gospodarką cieplną i remontem węzłów sanitarnych, zakupiono drobny  sprzęt i aparaturę medyczną. W roku 2017 rozpoczęto jedną z największych inwestycji w tej placówce tj. modernizację pomieszczeń budynku z wymianą dachu i dobudową klatki ewakuacyjnej, w którym funkcjonuje całodobowy oddział psychiatryczny wraz z izbą przyjęć i poradnią zdrowia psychicznego. Zadanie będzie zrealizowane do roku 2019 i dostosuje placówkę do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia, ppoż i unijnych.

 

Ponadto z budżetu powiatu udzielano pożyczki finansowe krótkoterminowe dla spzoz                         w latach 2014-2017 corocznie na kwotę 1.850,0 tyś. zł, w roku  2018 na kwotę                                     2.500,0 tyś. zł.

 

Podejmowano także  działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej 

 

Corocznie w latach 2014 – 2018 Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej przyjmował kierunki działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Przy realizacji tych działań Zarządowi Powiatu przyświecała idea integracji wszystkich środowisk na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców powiatu. W latach 2014-2018 Wydział Zdrowia zrealizował 40 przedsięwzięć,    w których uczestniczyło ponad 4 000 osób, dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu bielskiego.  Realizowane przedsięwzięcia to między innymi : konkursy dla dzieci         i młodzieży o tematyce prozdrowotnej, warsztaty tematyczne, spotkania edukacyjne   z mieszkańcami.  

Szczególnego podkreślenia wymaga organizacja Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym, której adresatami jest młodzież szkół ponadgimnazjalnych z terenu Podbeskidzia.

Łącznie wydatkowano na powyższe działania w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej kwotę około 90,0 tys. zł.

Skoro poruszamy się w obrębie tematów ważnych społecznie nie można nie mówić o pomocy społecznej

Zdecydowanie warto o tym mówić. W 2016 r. przyjęto Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Bielskiego na lata 2016-2025, której celem głównym jest poprawa warunków i jakości życia mieszkańców powiatu bielskiego oraz Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Bielskim na lata 2016 – 2025, którego celem głównym jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością z terenu Powiatu Bielskiego poprzez rozwijanie ich aktywności społecznej i zawodowej oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Ponadto co 3 lata opracowywany jest Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej.

 

Do czerwca 2015 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało projekt systemowy pn.: „Droga do aktywności – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu bielskiego” współfinansowany przez Unię Europejską. We wszystkich 8 edycjach Projektu udział wzięło łącznie 412 osób, w tym 217 osób niepełnosprawnych i 195 osób usamodzielnianych, opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze. Całkowita kwota dofinansowania wyniosła        2 914 201,49 zł, a wkład własny 386 158,06 zł.

 

W latach 2015-2017 zrealizowano projekt współfinansowany przez Unię Europejską  „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” w partnerstwie z 8 gminami powiatu bielskiego. Całkowita wartość 3-letniego projektu opiewała na kwotę 5 417 050,34 zł, Łączna liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objęta wsparciem z ramienia Lidera projektu (Powiat Bielski/PCPR) wyniosła 316 osób, z tego 59 osób po zakończeniu udziału w projekcie podjęło zatrudnienie.

 

       Ze środków przyznanych na realizację projektu pn. „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” od kwietnia 2017 roku w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 54 funkcjonuje Centrum Aktywizacji i Integracji, w którym odbywają się zajęcia dzienne dla osób niepełnosprawnych m.in. arteterapia, gimnastyka, socjoterapia oraz inne zajęcia aktywizujące osoby niepełnosprawne w ramach projektu partnerskiego. Uczestnicy mają zapewniony transport na zajęcia oraz ciepły posiłek podczas zajęć.

 

       Od stycznia 2018 roku rozpoczęto realizację kolejnego, 3-letniego partnerskiego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, wybranego do realizacji w drodze konkursu pn. „Powiat bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2”. Całkowita wartość projektu na 3-letni okres realizacji wynosi 10 193 516,42 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 8 664 488,96 zł.  Celem głównym obu edycji projektu jest wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców i mieszkanek powiatu bielskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych w oparciu o indywidualnie dobrane formy wsparcia.

 

W latach 2016-2017 realizowany był projekt pn. „Usługi społeczne szansą na niezależność”, którego głównym celem było zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu bielskiego. Osoby niepełnosprawne korzystały z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz usług opiekuńczych.

 

W  2016 r. pod patronatem honorowym Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki odbyła się konferencja:  „Nowoczesna opieka i rehabilitacja osób starszych i niepełnosprawnych – realne możliwości i perspektywy”. Głównym założeniem w/w spotkania było przybliżenie zagadnień związanych z funkcjonowaniem osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych w celu zapewnienia im profesjonalnego wsparcia i opieki.

 

Od maja 2018r. działają Warsztaty Terapii Zajęciowej „FELICITAS” w Czechowicach-Dziedzicach przy Zespole Szkół Specjalnych prowadzone przez Stowarzyszenie FELICITAS Kreacja Rzeczywistości z siedzibą w Bielsku-Białej. Warsztaty prowadzą zajęcia dla 30 osób niepełnosprawnych.

 

Zwiększono liczbę uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej „DWOREK” w Bielsku-Białej do 45 osób niepełnosprawnych.

 

W latach 2014 -2018 podpisano 452 umowy (przyznano dofinansowanie) na łączną kwotę 1 457 792 zł w związku z realizacją programu „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mającego na celu likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową oraz pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

PCPR realizuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej  finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacja barier funkcjonalnych, środki ortopedyczne, przedmioty pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, warsztaty terapii zajęciowej, sport, kultura, turystyka, rekreacja osób niepełnosprawnych oraz staże zawodowe. W latach 2014-2018 przyznano dofinansowanie na w/w zadania dla 5726 osób niepełnosprawnych i podpisano 58 umów z  organizacjami pozarządowymi. Wydatkowano środki z PFRON  na łączną kwotę 9 532 330 zł

 

             Powiat przystąpił do programu „Wyrównywanie różnic między regionami III” finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

- w roku 2016 –  120.759,55 zł - 2 umowy: bus 9-osobowy dla Stowarzyszenia RAZEM, likwidacja barier architektonicznych na terenie obiektów szkolnych SILESIA w Czechowicach-Dziedzicach;

- w roku 2017 – 420.000,00 zł – 1 umowa: utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 30 osób niepełnosprawnych w Czechowicach- Dziedzicach.

- w roku 2018 – 91 132,88 zł – przyznane na budowę windy w budynku szkolnym w Kozach (w trakcie realizacji).

 

W PCPR prowadzony jest  program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W latach 2014-2018 w programie wzięły udział 53 osoby stosujące przemoc w rodzinie a ukończyło program 28 osób.

 

W latach 2014-2018 wydano 1500 decyzji w sprawie świadczeń dla rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka (w tym świadczeń: na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej, na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci, na utrzymanie lokalu mieszkalnego, w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki oraz dofinasowania do wypoczynku); 623 decyzji w sprawie dodatku wychowawczego dla dzieci w pieczy zastępczej (zadanie realizowane od dnia 1 kwietnia 2016 roku - odpowiednik świadczenia wychowawczego 500+); a także 311 decyzji w sprawie świadczeń na rzecz usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych oraz różnego rodzaju placówek. Od dnia 1 sierpnia 2018 roku przyjmowane są wnioski rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka w ramach programu „Dobry Start”.    

 

Na przestrzeni ostatnich czterech lat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej obejmowało opieką i wsparciem średnio 123 rodziny zastępcze (zawodowe, niezawodowe, spokrewnione), w których średnio przebywało 195 dzieci oraz 6 rodzinnych domów dziecka, w których średnio przebywało 38 wychowanków. W ciągu tych czterech lat 41 dzieci powróciło do swoich rodzin biologicznych, natomiast 21 dzieci zostało przysposobionych.

 

W latach 2014-2018 PCPR zorganizował łącznie 17 szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz dla funkcjonujących rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, których całkowity koszt wyniósł 102.720,18 zł.

 

W latach 2014-2018 wydano łącznie 1143 decyzje w sprawie opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (w tym 885 decyzji dotyczących pieczy rodzinnej i 258 decyzji dotyczących pieczy instytucjonalnej).

 

W „Centrum” Środowiskowym Domu Samopomocy w Bielsku-Białej zwiększono liczbę miejsc do max. limitu 120 miejsc w ramach środków rezerwy celowej oraz przeprowadzono niezbędne prace inwestycyjne i remontowe min. zakup i montaż krzesełka dźwigowego, przebudowano łazienki oraz wyremontowano pracownie terapeutyczne.

 

W tym okresie wydano 869 decyzji kierujących i naliczających odpłatność dla korzystających z pobytu w  „Centrum” Środowiskowym Domu Samopomocy w Bielsku-Białej.

 

 W tym okresie wydano 242 decyzje dotyczące osób umieszczonych w 4 Domach Pomocy Społecznej: DPS w Wilkowicach, Dom Opieki Samarytanin, Ewangelicki Dom Opieki SOAR, DPS Zgromadzenia Córek Bożej Miłości.

 

W Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach rozpoczęto budowę pawilonu rekreacyjno-terapeutycznego (oranżerii) dla mieszkańców w/w placówki.

 

W latach 2014-2018 przeznaczono 55 000 zł ze środków własnych powiatu na wsparcie organizacji pozarządowych w organizacji wigilii dla samotnych i bezdomnych mieszkańców powiatu.

Dziękuję za rozmowę

rozmawiał Jarosław Jesionka

na zdjęciach:

- nowy rentgen w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku – Białej

- nowa karetka pogotowia stacjonująca w Kobiernicach

- nowoczesne warsztaty szkolne w ZSTiL w Czechowicach – Dziedzicach

- Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach przy którym powstaje oranżeria

- pracownia artystyczna w ZS SILESIA  w Czechowicach – Dziedzicach

- Czechowice – Dziedzice. Liceum Ogólnokształcące wraz z kompleksem sportowym

 

Druga część rozmowy ze Starostą Bielskim ukarze się w następnym, październikowym  numerze Mojego Powiatu