• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • 1
 • 2
ZMIANA GODZIN DYŻURU W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W WILAMOWICACH W DNIU 2 LISTOPADA 2018 r.
Dnia 2.11.2018 r. ( piątek) w związku ze skróconym czasem pracy Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 – nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w godzinach 9:00-13:00.

REJESTRACJA POJAZDÓW
UWAGA!!!
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że w okresie od 10.09.2018 r. będą prowadzone prace remontowe w pomieszczeniach REJESTRACJI POJAZDÓW znajdujących się w Bielsku-Białej, wobec czego obsługa Klientów będzie realizowana w następujących pomieszczeniach:
Pokój nr 9 (parter – stanowiska PRAW JAZDY) – ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO, ZGŁOSZENIE ZBYCIA (inne – wg listy wywieszonej na parterze),
Sala nr 122 (I piętro) – REJESTRACJA POJAZDÓW i POZOSTAŁE SPRAWY.
BILETY BĘDĄ WYDAWANE NA PARTERZE
Informujemy również, że w tym okresie nie będzie możliwe umawianie wizyt do REJESTRACJI POJAZDÓW w Bielsku-Białej.
Za utrudnienia przepraszamy.

50-jubileuszowa sesja Rady Powiatu

25 Sty 2018

50 sesję Rady Powiatu w dniu 25 stycznia otworzył i jej prawomocność stwierdził przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej, grudniowej sesji informację Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym radnym przekazał starosta bielski Andrzej Płonka.

W dalszej kolejności sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2017 rok omówił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bolesław Jonkisz.

Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:

- zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Bielsku-Białej na 2018 r.;

- delegowania radnych Rady Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;

- powierzenia Gminie Czechowice-Dziedzice realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;

- przyjęcia raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Bielskiego za lata 2013-2015;

- przyjęcia aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Bielskiego”;

Program ochrony środowiska dla Powiatu Bielskiego jest dokumentem planistycznym i określa kierunki działań , które należy podjąć lub kontynuować na terenie naszego powiatu, zgodnie z priorytetami wskazanymi w Polityce Ekologicznej Państwa. Działania w tym zakresie dotyczą 10 dziedzin: ochrony jakości powietrza, zagrożeń hałasem, pól elektromagnetycznych, gospodarowania wodami i gospodarki wodno – ściekowej, zasobów naturalnych, gleb, terenów poprzemysłowych i zdegradowanych, gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów zasobów przyrodniczych, zagrożenia poważnymi awariami oraz monitorowania realizacji Programu. Realizacja zadań wynikających z aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu” przez samorządy gminne, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz inne jednostki gwarantuje zrównoważony rozwój zapobiegając degradacji środowiska, tworząc warunki dla stałego i ciągłego wdrażania wymagań aktualnie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony cennych przyrodniczo - obszarów Natura 2000.

- zmiany Statutu Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej;

- ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

- zmiany Uchwały Nr V/37/239/17 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Bielskiego, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.;

- zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr V/49/305/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.;

- zmiany Uchwały Nr V/49/306/17 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późn.zm..

Podczas obrad sesyjnych starosta bielski Andrzej Płonka w imieniu radnych i Zarządu Powiatu złożył uroczyste podziękowania przechodzącej na emeryturę Zofii Jonkisz pełnomocnik Zarządu Powiatu ds. Oświaty za długoletnią pracę, zaangażowanie oraz solidne i rzetelne wywiązywanie się z powierzonych obowiązków.

/Tekst: A.Macher, foto: J.Jesionka/