• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • 1
 • 2

Budżet powiatu na rok 2018 - uchwalony

29 Gru 2017

28 grudnia na XLIX sesji Rady Powiatu w Bielsku-Białej radni uchwalili budżet powiatu na 2018 rok.

Zgodnie z porządkiem obrad sesję otworzył przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski i stwierdził jej prawomocność. Zaproszeni goście: posłowie Jacek Falfus i Jerzy Jachnik, radna Sejmiku Województwa śląskiego Ewa Żak i przewodniczący Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach Damian Żelazny złożyli przedstawicielom samorządu i mieszkańcom powiatu życzenia noworoczne.

Informację Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym tradycyjnie radnym przekazał starosta bielski Andrzej Płonka.

Ponadto radni podjęli uchwały w następujących sprawach: planu pracy Rady Powiatu w Bielsku-Białej na 2018 r.; rozpatrzenia skargi z dnia 4 grudnia 2017 r. na wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze; uchwalenia Powiatowego Programu Pieczy Zastępczej na lata 2018 -2020; uchwały budżetowej na 2018 rok, uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego, zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr V/34/218/16 z dnia 22.12.2016r. z późniejszymi zmianami, odmowy zgody na rozwiązanie z radnym powiatu stosunku pracy.

Przed przyjęciem uchwały budżetowej głos zabrał starosta bielski Andrzej Płonka, który podkreślił, że przyszłoroczny budżet jest najwyższy w historii powiatu oraz szczegółowo omówił przyszłoroczne plany przebudowy dróg oraz planowane inwestycje w placówkach oświatowych, służby zdrowia i pomocy społecznej.

Następnie przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu oraz przewodniczący klubów radnych: w imieniu Klubu Radnych „Rodzina, Prawo, Wspólnota” Jerzy Kubik, w imieniu Klubu Radnych PIS wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński, w imieniu Klubu Radnych PSL wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Gabor, w imieniu Klubu Radnych „Nowa Inicjatywa” Sławomir Masny przedstawili stanowisko dotyczące projektu budżetu na rok 2018.

Radni przy jednym głosie sprzeciwu podjęli uchwałę budżetową na rok 2018. Rada Powiatu ustaliła dochody budżetu powiatu w wysokości 116.773.490,85 zł, a wydatki budżetu powiatu w wysokości 125,874.650,66 zł. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 9.101.159,81 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 241.675,81 zł z kredytu bankowego w kwocie 7.359,484,00 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.500.000,00 zł.

/Tekst i foto: A. Macher/